อบรม/สัมมนา

กิจกรรม การอบรม สัมมนา ในโครงการ Maejo Agricultural Research and Innovation Center (MARIC) 

ลงทะเบียนอบรม ....คลิ๊ก

กำหนดการ

โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปกัญชงมืออาชีพ

หลักสูตร ผลิตภัณฑ์สปา เทคนิคการนวดและการให้บริการสถานบริการเพื่อสุขภาพ Wellness and Spa (หลักสูตร 2)

ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
สถานที่: ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

8.30–9.00 น.

ลงทะเบียน

9.009.15 น.

พิธีเปิด โดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9.15-10.15 น.

บรรยาย เรื่อง ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อความงาม

ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 น.

บรรยาย เรื่อง ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อการฟื้นฟู

ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์

11.30-12.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30-14.00 น.

บรรยาย เรื่อง การผลิตน้ำมันนวดผสมน้ำมันกัญชง massage oil therapy สูตรอโรม่า

ดร.กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์

14.00-14.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-15.45 น.

บรรยาย เรื่อง การผลิตน้ำมันนวดผสมน้ำมันกัญชง massage oil therapy สูตรคลายเส้น

ดร.กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ณ สถาบันพัฒนาปัญญาไท จังหวัดเชียงใหม่

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

8.00-8.30 น.

ลงทะเบียน

8.30-10.00 น.

บรรยาย เรื่อง หลักการและเทคนิคการนวดเบื้องต้น

อาจารย์ สมบัติ ไตรศรีศิลป์

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.45 น.

บรรยาย เรื่อง เทคนิคการนวดเพื่อความผ่อนคลาย

อาจารย์ สมบัติ ไตรศรีศิลป์

11.45-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

บรรยาย เรื่อง เทคนิคการนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ

อาจารย์ สมบัติ ไตรศรีศิลป์

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น.

บรรยาย เรื่อง เทคนิคการนวดเฉพาะจุด     

อาจารย์ สมบัติ ไตรศรีศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566


เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

8.00-8.30 น.

ลงทะเบียน

 

8.30-10.00 น.

บรรยาย เรื่อง การพัฒนาธุรกิจสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และการขออนุญาตเปิดสถานประกอบการ

คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.45 น.

บรรยาย เรื่อง ชาสมุนไพร และสุคนธาบำบัด

คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว

11.45-13.00 น.

พักรับประทานกลางวัน

13.00-14.30 น.

Work shop การผลิตชาสมุนไพร และสุคนธาบำบัด

 

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–15.30 น.

พิธีมอบใบเกียรติบัตร

 

15.30-16.00 น.

กล่าวปิดโครงการ

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนอบรม .... คลิ๊ก

กำหนดการ

โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปกัญชงมืออาชีพ

หลักสูตร การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารสกัดซีบีดี (หลักสูตร 1)

ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2566

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

8.00 – 8.30 น.

ลงทะเบียน

8.308.45 น.

พิธีเปิด โดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8.459.45 น.

บรรยาย เรื่อง สารสกัดซีบีดีและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน

 

9.45-10.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.00-12.00 น.

บรรยาย เรื่อง การจดแจ้งและการเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ตามกฎหมาย และมาตรฐานสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออก

ดร.สันติโรจน์ เกียรติศิริ

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

บรรยาย เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ Top to Toe ผสมสารสกัดซีบีดี

ผศ.ดร.มธุรส ชัยหาญ

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น.

บรรยาย เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ Top to Toe ผสมสารสกัดซีบีดี (ต่อ)

ผศ.ดร.มธุรส ชัยหาญ

 

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

8.00-8.30 น.

ลงทะเบียน

8.30-10.00 น.

บรรยาย เรื่อง การผลิต Body lotion ผสมสารสกัดซีบีดี

ดร.กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.45 น.

บรรยาย เรื่อง การผลิต Body lotion ผสมสารสกัดซีบีดี (ต่อ)

ดร.กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์

11.45-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

บรรยาย เรื่อง การผลิต Essence บำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดซีบีดี

ดร.กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น.

บรรยาย เรื่อง การผลิต Essence บำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดซีบีดี (ต่อ)

ดร.กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

8.00-8.30 น.

ลงทะเบียน

8.30-10.00 น.

บรรยาย เรื่อง การอบรมในหัวข้อเรื่อง การสร้าง Brand Identity

ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.45 น.

บรรยาย เรื่อง การอบรมในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้ผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล

11.45-13.00 น.

พักรับประทานกลางวัน

13.00-14.30 น.

Work shop การสร้าง Brand Identity และ เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้ผลิตภัณฑ์

 

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45–15.30 น.

พิธีมอบใบเกียรติบัตร

15.30-16.00 น.

กล่าวปิดโครงการ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้