ปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก

1381 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย - ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก
  ปัจจุบันความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งในการผลิตพืชระบบนี้ที่สำคัญคือปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อปรับปรุงดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แบบพึ่งพาตนเองจนสามารถเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน แต่เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ไม่นิยมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และไม่นิยมวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช

    เกษตรกรจึงต้องมีความรู้ในเรื่องของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชอย่างถูกต้องและเกิดผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของดิน ช่วยลดปริมาณขยะวัสดุอินทรีย์การส่งเสริมสถาพแวดล้อมที่ดีในการผลิตภาคเกษตรกรรม ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพ และยังเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้านต้นทุนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นต้นแบบการผลิตปุ๋ยชีวภาพและวัสดุปลูก ซึ่งนำมาบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
2. เป็นแหล่งให้ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
3. สร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูกให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนได้
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกงานแก่นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรทั่วไป
3. เป็นแหล่งสร้างรายได้ ด้านการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก

พื้นที่ดำเนินโครงการ : แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน 14 ไร่ (เขตชลประทาน)
หัวหน้าโครงการ : นายนิคม สุทธา  สังกัด : กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้